Brandlarm

Brandlarm

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), trädde i kraft 1 januari 2004. Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Anlita ett certifierat företag

Läs mer i denna folder 

AUTOMATISKA BRANDLARMANLÄGGNINGAR

LarmlagringEn automatisk brandlarmanläggning används för att ge snabb information om att brand har uppstått i byggnaden.

Brandlarmanläggningen består av flera typer av detektorer som aktiveras och sänder information till anläggningens centralapparat. Centralapparaten lämnar lokal information om vad som hänt via optisk/akustisk signal eller som text i centralapparatens displayfönster.

För att informera människor i byggnaden om att brand har utbrutit aktiveras som regel någon form av utrymningslarm, optiskt /akustiskt eller sk talat utrymningslarm. Utrymningslarm är en egen anläggningstyp som ofta får sin styrning via den automatiska brandlarmanläggningen (se Utrymningslarm).

Information till Räddningstjänsten om att brand har utbrutit sker via larmsändaren med övervakad larmöverföringsledning. Larmsändaren kan vara av trådbunden eller trådlös typ och sänder larm till larmmottagningscentralen som i sin tur informerar Räddningstjänsten. För mer information om material, projektering, skötsel etc hänvisas till Regelverket SBF 130:6. Självklart är du även välkommen att kontakta oss på Säkerhetsteknik.

BRANDINDIKERING

Brandindikering är en anläggningstyp som i grunden fungerar på samma sätt som ett automatiskt brandlarm men är betydligt enklare. Brandindikeringen finns ofta med som en integrerad del i en inbrottslarmanläggning.

Utryckning av Räddningstjänsten kan aldrig genereras via larmmottagningscentralen direkt utan larmet skall först kontrolleras av väktare eller annan person som på plats konstaterat att brand utbrutit.

Tillverkare/Leverantörer

Triator är certifierad Anläggarfirma Brandlarm och levererar allt från det lilla systemet till stora komplexa system i nätverk.
Med serviceavtal från oss ser ni till att alltid ha en väl fungerande och uppdaterad anläggning.

Produkter

Teckna serviceavtal

För att bibehålla en hög standard på larmanläggning och slippa onödiga driftavbrott kan service/underhållsavtal tecknas. Olika anläggningar kräver olika typer av service. Vi erbjuder service/underhållsavtal på samtliga de anläggningar och anläggningstyper som vi levererar och installerar. För mer detaljerad information om detta vill vi att ni kontaktar oss via telefon eller mail.

Läs mer om serviceavtal

Kontakta oss